شرکت لوله شهر شبانه روزی و هفت روز هفته خدمات ارائه میدهد.

تعمیر لوله کشی