شرکت لوله شهر شبانه روزی و هفت روز هفته خدمات ارائه میدهد.

خارج کردن اشیا قیمتی یا گوشی از سرویس